top of page

התחדשות עירונית

01 |

להורדת הקובץ המלא

חוק המקרקעין

(חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)

להורדת הקובץ המלא

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016

להורדת הקובץ המלא

תמ״א 38 נוסח משולב

להורדת הקובץ המלא

חוק התחדשות עירונית

(הסכמים לארגון עסקאות)

להורדת הקובץ המלא

חוק פינוי ובינוי

(עידוד מיזמי פינוי בינוי)

התחדשות עירונית

ליווי בנקאי וערבויות

02 |

ליווי בנקאי וערבויות

להורדת הקובץ המלא

בנק ישראל - נוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות)

להורדת הקובץ המלא

חוק המכר - דירות  (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)

להורדת הקובץ המלא

ניהול בנקאי תקין - ערבויות צד ג׳

להורדת הקובץ המלא

תקנות המכר - דירות (דיווח לממונה)

להורדת הקובץ המלא

תקנות המכר - דירות (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה)

להורדת הקובץ המלא

תקנות המכר- דירות (ערבות בנקאית)

מיסוי מקרקעין והכרזה על מתחם

03 |

מיסוי מקרקעין והכרזה על מתחם

להורדת הקובץ המלא

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

להורדת הקובץ המלא

טופס 7006 - דחיית יום המכירה (פינוי בינוי)

להורדת הקובץ המלא

טופס 7738 - דחיית יום המכירה (תמא 38)

להורדת הקובץ המלא

טופס הגשת בקשה להכרזה במסלול מיסוי

להורדת הקובץ המלא

תקנות מיסוי מקרקעין (תנאים להמלצה על הכרזת מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי)

מקרקעין כללי

04 |

מקרקעין כללי

להורדת הקובץ המלא

חוק המכר (דירות)

להורדת הקובץ המלא

חוק המקרקעין

תכנון ובנייה

05 |

תכנון ובניה

להורדת הקובץ המלא

חוק התכנון והבניה

להורדת הקובץ המלא

תקנות התכנון והבניה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף)

להורדת הקובץ המלא

תקנות התכנון והבניה (הצמדת מקומות חניה)

bottom of page